Skuleruta

Ferie og fridagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart?

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Lindås kommune.

Skule- og barnehageåret 2018-2019

Skule- og barnehageåret 2019-2020

Søkje om permisjon

Kor mange dagar kan du søkje om?

Du kan søkje om permisjon fra skulen i inntil to veker. Det er opp til skulen å vurdere om ein elev skal få innvilga permisjon. Skulen kan avslå søknaden dersom det ikkje er forsvarleg at eleven får fri, eller dersom det er søkt om fri på tidspunkt når skulen avviklar nasjonale kartleggingar eller eksamen.

Trykk her for å laste ned Lindås kommune sine retningsliner for permisjon i grunnskulen.

Vir gir ikkje permisjon i periodar med gjennomføring av:

  • obligatoriske statlege kartleggingsprøvar
  • nasjonale prøvar
  • munnleg og skriftleg eksamen
Permisjon elevar har krav på

Er du medlem av eit trussamfunn utanfor den norske kyrkja, har du rett til å vere borte frå skulen når trussamfunnet ditt har helgedag. Du må i så fall søkje om permisjon desse dagane.

Slik søkjer du

Søk om permisjon i god tid før de ønskjer permisjon, helst tre veker før.

Send e-post eller brev til skulen med grunngjeving for å søkje. Søknaden må vere skriftleg.

Trykk her for å laste ned søknadsskjema.

Klage

Ønskjer du å klage på vedtak om permisjon, må du klage innan tre veker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen må du sende til skulen som har behandla søknaden. Fylkesmannen er klageinnstans. Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.


Sist oppdatert: 21.01.2019
Publisert: 07.06.2018