HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering 1. gangs offentleg ettersyn av områdeplan Ostereidet

Kunngjering 1. gangs offentleg ettersyn av områdeplan Ostereidet

Plan- og miljøutvalet fatta i møte 29.05.2019, sak 055/19, vedtak om å legge områdereguleringsplan for Ostereidet, del av gnr. 233 og 234 – planID 1263-201802 – ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Hovudføremålet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for god stadsutvikling på Ostereidet, både ved senter- og skule-, idretts-, barnehage- og kyrkjeområdet, og å legge grunnlaget for etablering av ei trafikksikker samanbinding for mjuke trafikantar mellom desse to hovudområda.

I senterområdet viser planen strukturering av funksjonane, flytting av kollektivterminal, auka næringsareal, bustader og utbetring av avkøyrsle frå E39. Ved skule-, idretts-, barnehage- og kyrkjeområdet vert det lagt til rette for ny idrettshall og parkeringsplassar i tilknyting til denne, samt at kollektivområdet ved skulane vert forbetra og vegsystemet meir trafikksikkert. I tillegg vert det opna for utviding av barnehagen, og barne- og ungdomsskulen også dersom det vert behov for dette i framtida.

Områdereguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå 04.06.2019 til 30.07.2019 på rådhuset i Lindås kommune. Plandokumenta er også å finne under.

Slik kjem du med innspel:

Vi ber om at merknader til planframlegget sendast innan 30. juli 2019 til:


Lindås kommune, Plan‐ og miljøutvalet, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, eller

bruk det elektroniske skjemaet for høyringsuttale

eller på e-post til: postmottak@lindas.kommune.no
Merk sendinga med saksnummer 2014/1855.

Vedlegg:

Planmaterialet lista opp under, rangert etter viktighet. Plankartet og føresegnene er juridisk bindande. Illustrasjonsplanen er retningsgivande for vidare detaljregulering. Planomtalen skildrar det samla planframlegget. Dei resterande dokumenta er utgreiingar for ulike tema.

Saksframlegg (1. gangs handsaming av områdereguleringsplan for Ostereidet)

Føresegner

Plankart

Illustrasjonsplan

Planomtale

ROS-analyse

Vurdering etter naturmangfaldloven

Skredfarevurdering

Faresonekart skred

Støyrapport

Idemyldringskart frå ideverkstad

VA rammeplan

Tekniske vegteikningar

 


Sist oppdatert: 21.06.2019
Publisert: 04.06.2019