HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring- reguleringsplan for Bruvoll bustadområde

Høyring- reguleringsplan for Bruvoll bustadområde

Plan‐ og miljøutvalet gjorde i møte 27.03.2019, sak 036/19, vedtak om å leggje framlegg til reguleringsplanfor Bruvoll bustadområde ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan‐ og bygningslova § 12‐10.

Høyringsfrist: 05. juli, 2019.


Føremålet med reguleringa tek utgangpunkt i at eigar og tiltakshavar til plan har ønskje om å leggje til rette for bygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

 

Kunngjering og innsyn

Framlegg til plan vert ved høyring og offentleg ettersyn kunngjort i  avis og på kommunen si heimeside. Grunneigarar, lag og organisasjonar og offentlege instansar vert direkte tilskrive. Viss du skulle ha kunnskap om nokon som ikkje er og burde vore varsla i plansaka ber me om å verte underretta. Gje ei melding til plan@lindas.kommune.no

Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå 15.5.2019 til 5.7.2019 på rådhuset på Knarvik og JOKER på Hundvin.

Ein kan søkje seg til alle dokument i plansaka gjennom innsyn i saker.

Bruk ArkivID 14/1857 til søk.

 

Slik kjem du med innspel

Me ber om at skriftlege innspel til planframlegget sendast innan 5.7.2019 til:

  • Lindås kommune,
  • Plan‐ og miljøutvalet,
  • Kvernhusmyrane 20,
  • 5914 Isdalstø. 

Via e-post til: postmottak@lindas.kommune.no, eller

Bruk det elektroniske skjemaet for høyringsuttale

 

Les saksdokumenta

SAK 036-19 Detaljplan Bruvoll bustadområde - planID 1263-201310


Regplan Bruvoll Bustad Føresegn 160319


Regplan Bruvoll Bustad Plankart 201218


Regplan Bruvoll Bustad Planskildring 201218


Regplan Bruvoll Bustad Illustrasjon 160319


Regplan Bruvoll Bustad RPVA 181218


Regplan Bruvoll Bustad Skredrapport 260218

 

Regplan Bruvoll Bustad støyrapport


Sist oppdatert: 14.05.2019
Publisert: 14.05.2019