Kva kostar tenestene?

Her finn du ei samla oversikt over gjeldande prisar og gebyr på dei ulike kommunale tenestene.

Trykk her for å laste ned gebyr- og betalingssatsar for 2017.

Satsane vart vedtatt i sak 106/16 i kommunestyret 15. desember, og gjeld frå 1. januar 2017. Punkt 5.2 om skjenkeløyve i Storstova vart endra i sak 46/17. 

Kva prisar finn du i oversikta over gebyr- og betalingssatsar for 2016?

 1. Oppvekst
  1. Skulefritidsordning
  2. Barnehage
  3. Vaksenopplæring
  4. Kulturskulen
 2. Pleie- og omsorgstenester
  1. Heimebaserte tenester, praktisk bistad og rettleiing
  2. Institusjon
  3. Tryggleiksalarm og omsorgsteknologi
  4. Dagsenter - psykisk helse og rus
 3. Vatn, avløp, feiing og renovasjon
  1. Vatn, avløp og slam
  2. Renovasjon
  3. Feiing
 4. Festeavgifter og andre avgifter for gravplassforvaltning
 5. Leigeprisar eigedom og anlegg
  1. ​Leigeprisar for hallar og anna eigedom
  2. Kommersielle arrangement
  3. Leigeprisar for uteanlegg
 6. Teknisk forvaltningsteneste (byggjesak, arealplan og geodata)
Web levert av CustomPublish