Høyringar og kunngjeringar

Høyring for mindre endring av reguleringsplan Bjørsvik, landbasert akvakulturanlegg, plan-id 1263-200704

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vert framlegg til mindre endring av reguleringsplan Bjørsvik, landbasert akvakulturanlegg, plan-ID 1263-201207, sendt på høyring.

11. mai 2018 Les meir

Kunngjering av planprogram for områdeplan for Ostereidet - planID 1263-201802

Planprogram for Områdeplan for Ostereidet – planID 1263-201802 vart fastsett av Plan- og miljøutvalet 25.04.2018, sak 056/18, med heimel i plan- og bygningslova § 4-1 og § 12-9.

07. mai 2018 Les meir

Planregisteret

Det er no oppretta eit nytt planregister som erstattar braPlan, og nesten alle vedtekne planar i Lindås kommune kan du no finne der. Bruk rettleiinga som ligg på Planregistertet, så er du i gang!

13. april 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish