Heimetenester

Avlastning i heimen
Tilbod til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver.

Heimehjelp
Heimehjelp er for deg som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder og andre årsakar er avhengig av hjelp. 

Heimesjukepleie
Heimesjukepleie er eit tilbod til eldre og pleietrengande som på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne ikkje er i stand til å oppsøke helsehjelp på eiga hand.

Hjelpemiddel
Lån hjelpemiddel, kontakt hjelpemiddellageret.

Kreftkoordinator
Kontaktinformasjon til kreftkoordinator.

Middagslevering
Matombringing eller middagslevering er ei teneste til deg som bur heime, og av ulike årsakar treng hjelp til å dekkje trongen for eit variert, næringsrikt og varmt middagsmåltid.

Omsorgsteknologi
Målet med omsorgsteknologi er å leggje til rette for at du kan bu lengst mogleg heime eller i omsorgsbustad. Teknologien hjelper deg til å varsle når det skjer uønska hendingar.

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit tilbod til deg som på grunn av alvorleg sjukdom eller funksjonssvikt kan ha behov for å tilkalle akutt hjelp.

Web levert av CustomPublish